GD&P Publications

(1) Heng Meng, Hai-Qing Xu, Lu Yu, Guo-Wang Lin, Na He, Tao Su, Yi-Wu Shi, Bin Li, Jie Wang, Xiao-Rong Liu, Bin Tang, Yue-Sheng Long, Yong-Hong Yi , Wei-Ping Liao (*), The SCN1A mutation database: updating information and analysis of the relationships among genotype, functional alteration, and phenotype, Hum Mutat, 2015, 36 (6):573-580 PDF

(2) Na He, Zhi-Jian Lin, Jie Wang, Feng Wei, Heng Meng, Xiao-Rong Liu, Qian Chen, Tao Su, PhD, Yi-Wu Shi, PhD1, Yong-Hong Yi, Liao Wei-Ping (*),Evaluating the pathogenic potential of genes with de novo mutations in epileptic encephalopathies, Genetics in Medicine. 2018 Jun 12 PDF

(3) Peng Zhou, Na He, Jing-Wen Zhang, Zhi-Jian Lin, Jie Wang, Li-Min Yan, Heng Meng, Bin Tang, Bing-Mei Li, Xiao-Rong Liu, Yi-Wu Shi, Qiong-Xiang Zhai, Yong-Hong Yi (*), Wei-Ping Liao (*), Novel mutations and phenotypes of epilepsy-associated genes in epileptic encephalopathies, Genes Brain Behav, 2018 Jan 4 PDF

(4) Jie Wang, Zhi-Jian Lin, Liu Liu, Hai-Qing Xu, Yi-Wu Shi, Yong-Hong Yi, Na He (*), Wei-Ping Liao (*) Epilepsy-associated Genes, Seizure, 2017 44:11-20 PDF

(5) Feng Wei, Li-Min Yan, Tao Su, Na He, Zhi-Jian Lin, Jie Wang, Yi-Wu Shi, Yong-Hong Yi, Wei-Ping Liao (*) Ion channel genes and epilepsy: functional alteration, pathogenic potential, and mechanism of epilepsy., Neuroscience bulletin, 2017 Aug;33(4):455-477. PDF

(6) Jing-Yang Wang, Peng Zhou, Jie Wang, Bin Tang, Tao Su, Xiao-Rong Liu, Bing-Mei Li, Heng Meng, Yi-Wu Shi, Yong-Hong Yi, Na He (*), Wei-Ping Liao (*), ARHGEF9 mutations in epileptic encephalopathy/intellectual disability: toward understanding the mechanism underlying phenotypic variation, Neurogenetics, 2018 19 (1):9-16. PDF